Viscont, A.. La Lituanie religieuse. Paris,Genève. 1918Antanas Viskantas (-1943) – kunigas, popiežiaus šambelionas, istorijos daktaras, Vilniaus krašto veikėjas. Studijavo Romos, Liuveno ir Friburgo universitetuose, įgydamas teologijos, filosofijos bei kanonų teisių doktoratus. 1918 metais veikalas  „La Lituanie religieuse“ pasirašytas Antoin Viscont slapyvardžiu. Šiam paskutiniam Viskanto darbui, manoma, bus talkinęs Friburge tuo metu drauge studijavęs Stasys Šalkauskis. Pagrindinę šio veikalo dalį sudaro krikščioniškųjų konfesijų istorija, įžangoje trumpai atvaizduota lietuvių tautos charakteris ir jos santykiai su įvairiomis religijomis. Pabaigoje pateikiama statistika, apie tokius didesnius emigracijos kraštus kaip Amerika, Anglija. Ši knyga buvo aktuali ir naudinga anais laikais, kada vakarų šalys pradėjo domėtis Pabaltijo tautomis.

Publikuojami du žemėlapiai.

Nr. 1  „Lituanie sous le règne du grand duc Vytautas 1392-1930“ („Lietuva Vytauto Didžiojo valdymo laikais“). Mastelis 1:7500 000, spalvotas. Pažymėti lenkiškų miestų vietovardžiai, žemaičių, jotvingių genčių ribos. Taip pat išryškinamos Maskvos didžiosios kunigaikštystės bei Lenkijos karalystės ribos.

 Nr.2 Carte ethnographique du peuple lituanien“ („Etnografinis Lietuvos žmonių žemėlapis“). Atitinkamos spalvos žymi lietuvių tankumą pagal rajonus. Punktyrinės linijos žymi Kauno, Vilniaus, Suvalkų gubernijų ribas. Lietuvos religinių apeigų ribos ir Prūsų Lietuvos ribos nuo 1719, 1848, 1897 metų. Žemėlapis svarbus savo objektyvumu ir įdomus tuo, kad pirmą kartą vartoja lietuvišką vietovardžių rašymą žemėlapyje svetima kalba.