Gabrys, J., Prapuolenis, K. L'Église Polonaise en Lithuanie. Bureau d'Informations Lithuanien. Paris. 1913

Gabrys, J., Prapuolenis, K. L'Église Polonaise en Lithuanie. Bureau d'Informations Lithuanien. Paris. 1913         Kazimieras Prapuolenis (1858–1933)  – Lietuvos kunigas, tautinio sąjūdžio ideologas, kultūros veikėjas. K. Prapuolenis kovojo dėl lietuviškos spaudos sugrąžinimo, už lietuvių kalbos įvedimą bažnyčių religinėse apeigose. 1913 metais Prapuolenis  gindamas lietuvių kalbos teises Seinų ir Vilniaus vyskupijų bažnyčiose išleido knygą lenkų kalba „Polskie Apostolstwo w Litwie“, kurioje  remdamasis gausia dokumentine medžiaga ir savo patirtimi, iškėlė lenkų ir lenkuojančių dvasininkų daromą žalą lietuviams.

         1914 metais  ši knyga J.Gabrio-Paršaičio išversta į prancūzų kalbą „L‘Église Polonaise en Lithuanie“. K. Prapuolenio veikalas, ypač išleistas prancūzų kalba, demaskavo lenkų dvasininkų antilietuvišką veiklą užsieniečių akyse. K.Vairas-Račkauskas 1918 metais knygą išvertė į lietuvių kalbą - „Lenkų apaštalavimas Lietuvoje“. Ją išleido Amerikos Lietuvių Spaudos draugija Niujorke. 1938 metais išėjo antras šios knygos leidimas lietuvių kalba, o 1987 metais Amerikoje išleistas trečiasis lietuviškas leidimas.